REKLAMACE

Martina Jiráková

Tel: 777 303 757
Po – Pá: 9:00 – 17:00 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamovatelná je dodávka, jejíž kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných podmínek.

Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, číslem příslušné faktury, druhem zboží, štítkem z obalu zboží, reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků s předmětnou vadou a dále s uvedením požadavku kupujícího.

V případě, že při převzetí zboží zpozorujete jakékoliv viditelné poškození přepravního obalu, můžete odmítnout zásilku převzít z důvodu poškození přepravního obalu.

Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dní.

Skryté vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách jednotlivých druhů zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným a nevhodným používáním výrobku uživatelem. Dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Za vadu není možno považovat změnu materiálu úměrnou délce používání a ani vady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku.

Dále se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamce záruční doba.

V případě uplynutí výše uvedených lhůt zaniká odpovědnost prodávajícího za škody.

Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.

Všechny zasílané výrobky prochází pečlivou kontrolou.